Bekijk vlug ons aanbod

Bekijk vlug ons aanbod

Reglement

 
 
REGLEMENT TURNKRING TUIMELING VLIMMEREN
Turnkring Tuimeling Vlimmeren (verder TTV genoemd) is een sportvereniging, met als eerste doel kinderen, jongeren en volwassenen te laten sporten op een gezonde, gestructureerde manier. Algemene lichaamsvorming staat bij ons voorop, de turn- en danssport zijn hiervoor een middel bij uitstek. We roepen je op om samen met ons ( de trainers en bestuur) er het beste van te maken en geven hierna in dit reglement enkele belangrijke aandachtspunten voor de goede werking van TTV in het belang van al onze leden, trainers, ouders en bestuursleden.

Aansluiting – lidmaatschap:
- Iedereen die in onze club wil turnen, dansen moet aangesloten zijn bij onze club en moet hiervoor tijdig zijn lidgeld betalen
- Iedereen heeft bij de start van het seizoen recht op een proefles.
- Het is enkel na het tijdig betalen van het volledige lidgeld dat de gymnast verzekerd is en kan deelnemen aan de trainingen.
- Indien zich tijdens het jaar wijzigingen in de persoonlijke gegevens voordoen (adres, mailadres, telefoonnummer enz……… ) dient dit gemeld te worden aan het bestuur.
- Enkel na betaling van de jaarlijkse bijdrage en nadat de persoonlijke gegevens zijn doorgegeven via de online inschrijfmodule, is de gymnast geldig verzekerd.
- Bij vroegtijdig stoppen wordt het (resterende) lidgeld niet teruggestort. Enkel in geval van overmacht én mits voorlegging van de nodige bewijsstukken (ziekte, verhuis, …) kan een deel van het lidgeld worden teruggestort na beslissing door het bestuur. Het bestuur beslist autonoom over deze vraag en tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk.
- Aansluiten bij TTV houdt ook in dat zowel de gymnast als zijn ouders, verantwoordelijken, akkoord zijn met de inhoud van het reglement van onze turnkring en dit toepassen, laten toepassen.
- Voor op- of aanmerkingen kan men steeds terecht bij de trainer of een lid van het bestuur.

Trainingen:
- De trainingsmomenten worden duidelijk kenbaar gemaakt aan onze leden en kandidaat leden via onze website, via onze flyer en op de jaarlijkse algemene vergadering.
- De training gaan steeds door in sportzaal “De Pegger” te Vlimmeren, enkel na voorafgaandelijke toestemming van het bestuur kunnen de lessen elders doorgaan.
- Stiptheid op en maximaal aantal deelnames aan de training is vereist.
- Elke les start en stopt stipt op het afgesproken tijdstip. Iedereen is tijdig aanwezig, dit wil zeggen: maximum 10 minuten voor de start van de training maar met voldoende tijd om zich om te kleden. De turnkring is enkel verantwoordelijk voor de opvang van de leden tijdens de voorziene trainingen. Op de parking en op straat voor de turnzaal is er geen toezicht.
- Bij afwezigheid dient de trainer tijdig ingelicht te worden.
- Niemand verlaat de training zonder de toestemming van de trainer
- Tijdens de pauze kan er water gedronken worden, snoep en eten zijn verboden in de sportzaal
- Aan de trainingen, optredens, wedstrijden wordt deelgenomen in de daarvoor voorzien kledij en schoeisel, zie paragraaf kledij.
- Tijdens de trainingen, wedstrijden, optredens zijn de haren steeds bij elkaar gebonden, draagt men geen juwelen, uurwerken enz. Zaken die niet verwijderd, uitgedaan kunnen worden dienen te worden afgeplakt.
- Ouders blijven tijdens de lessen niet in de sportzaal en houden zich op buiten het zicht van hun kinderen en de andere gymnasten.
- Indien de ouders de trainer wensen te spreken doen ze dit na de les of richten ze zich tot een lid van het bestuur.
- Men wacht op het betreden van de sportzaal tot de trainer hiervoor de toestemming geeft, de gymnasten wachten hiervoor in de kleedkamers waar zij zich hebben klaar gemaakt voor de training.

Materiaal en sportzaal:
- De bergruimte voor het Turnmateriaal en dit van de andere verenigingen is geen speelplaats, ze wordt enkel betreden voor het afhalen en het wegbergen van het materiaal van onze turnvereniging.
- Alle afval wordt in de voorziene vuilbakken achtergelaten, niets in de kleedkamer of sporthal of op de parking.
- Orde, netheid en respect voor de infrastructuur is voor iedereen aangenaam en dus zeer noodzakelijk.
- Alle leden ruimen na de training onder begeleiding van de trainer het gebruikte materiaal op en brengen dit onder op de voorziene plaats in de bergruimte.
- Respecteer steeds de regels en de richtlijnen van de sporthal.
- De sportzaal betreed je ofwel blootvoets ofwel met turnpantoffels met zolen die geen sporen nalaten (kleurvaste zolen), dus zeker geen schoenen of sportschoenen waarmee je buiten loopt, activiteiten doet.
- Je zorgt mee voor de netheid in de turnzaal en de kleedkamers.
Etische code:
- Ouders:
o Dwing jullie kinderen niet om te turnen/dansen, laat ze een sport doen die ze graag doen, echter leer hen ook om door te zetten wanneer het even wat minder gaat.
o Waardeer de inzet en de inspanningen van uw kind.
o Benader uw kind steeds op een positieve manier, kinderen (niemand) zijn niet gebaat bij verwijten.
o Moedig uw kinderen aan om de regels te respecteren en neem hen evenals de trainers in vertrouwen.
o Heb respect voor de mensen die uw kind de kans bieden om zich in een kwaliteitsvolle omgeving te ontwikkelen, in het bijzonder de trainers, bestuursleden en vrijwilligers binnen de club. Hiermee tonen ze waardering door de mensen naar de mensen die zich een jaar inzetten voor de goede werking van TTV, dit houdt ook in dat ze de richtlijnen van deze personen opvolgen.
o Racisme wordt niet getolereerd!! Het is op geen enkele manier toegelaten om het imago van onze club en haar leden te beschadigen.
o Roken en het gebruik van alcohol evenals eten en drinken is verboden in de sporthal.
o Ook de ouders of begeleiders van de gymnasten hebben het juiste schoeisel nodig voor het betreden van de sportzaal.
o Verbale en fysieke agressie zijn onaanvaardbaar.
o Je toont steeds respect voor ieders inzet en mogelijkheden.
o Je staat mee in voor de goede naam van Turnkring Tuimeling Vlimmeren.
o Opmerkingen, bemerkingen ivm functioneren van de turnkring worden bij voorkeur aan een lid van het bestuur doorgegeven.
o Bij niet naleven van dit reglement of bij verstoring van de werking van onze vereniging kan door het bestuur sanctie genomen worden.
o Er wordt van de gymnasten en trainers verwacht dat ze deelnemen aan de activiteiten die door TTV worden georganiseerd  (bv turnfeest-wedstrijden enz…).
o De gymnasten nemen deel aan de ingeschreven wedstrijden. Indien dit niet mogelijk is omwille van ziekte of ongeval dient er tijdig een medisch attest voorgelegd te worden. Als de gymnast te laat wordt afgemeld waardoor de uitschrijving niet meer mogelijk is dient hij de boete en het inschrijfgeld zelf te betalen.
- Leden TTV:
o Respecteer de mensen die je de kans bieden om uw sport te beoefenen, in het bijzonder de trainer, leden bestuur, vrijwilligers en ouders. Hiermee tonen ze waardering door de mensen naar de mensen die zich een jaar inzetten voor de goede werking van TTV, dit houdt ook in dat ze de richtlijnen van deze personen opvolgen.
o Gedraag je op een correcte manier inzake houding, taalgebruik, stiptheid en opvolging van ons reglement.
o Racisme wordt nooit getolereerd.
o Verbale en fysieke agressie zijn onaanvaardbaar.
o Je toont steeds respect voor ieders inzet en mogelijkheden.
o Je staat mee in voor de goede naam van Turnkring Tuimeling Vlimmeren.
o Opmerkingen, bemerkingen ivm functioneren van de turnkring worden bij voorkeur aan een lid van het bestuur doorgegeven.
o Bij niet naleven van dit reglement of bij verstoring van de werking van onze vereniging kan door het bestuur sanctie genomen worden.
o Er wordt van de gymnasten en trainers verwacht dat ze deelnemen aan de activiteiten die door TTV worden georganiseerd  (bv turnfeest-wedstrijden enz…).
o De gymnasten nemen deel aan de ingeschreven wedstrijden. Indien dit niet mogelijk is omwille van ziekte of ongeval dient er tijdig een medisch attest voorgelegd te worden. Als de gymnast te laat wordt afgemeld waardoor de uitschrijving niet meer mogelijk is dient hij de boete en het inschrijfgeld zelf te betalen.

Lidgelden:
- De lidgelden voor de verschillende trainingen, groepen staan vermeldt op de flyer, de website van TTV het dient tijdig betaald (voor aanvang nieuwe seizoen) te worden.
- Zolang het lidgeld niet betaald is kan men niet deelnemen aan de trainingen, wedstrijden, shows en is men ook niet verzekerd.

Turnkledij: 

- Leden jeugdgroepen TTV:
o Het clubuniform voor alle jeugdleden bestaat uit het blauwe clubt-shirt met logo en een nauwsluitende, effen zwarte short of legging.
o Voor de groepen Acrogym, Airtrack selectiegroepen, Toestelturnen recrea/selectie trainen de gymnasten in een clubmaillot. Jongens dragen singlet club en strak zwart shortje.
o Leden komen naar elke training in perfect uniform
o Het uniform (t-shirt, maillot en short) is te koop op de pasdag aan het begin van het seizoen. Bij later instromen neem je contact op met de groepsverantwoordelijke voor de aankoop.

- Wedstrijden jeugdgroepen TTV:
o Leden die deelnemen aan wedstrijden, dragen de wedstrijdmaillot
o De wedstrijdkledij moet niet aangekocht worden
o Op de pasdag aan het begin van het seizoen wordt de juiste maat genoteerd
o De laatste training voor de wedstrijd krijgt elke deelnemer zijn kledij in een zak van de turnkring. Deze nemen de deelnemers zelf mee naar de wedstrijd, maar worden ter plaatse weer verzameld door de aanwezige trainers. Deelnemers brengen dus eigen kledij mee om weer naar huis te gaan.
o Ook bij wedstrijden zijn juwelen niet toegelaten, en haren strak naar achter gebonden.
o Schoeisel wordt afgesproken met de trainers per groep (sportschoenen, turnpantoffels of blote voeten)

- Leden volwassengroepen TTV:
o Volwassenen hoeven geen uniform te dragen, maar voorzien zelf gepaste sportieve kledij en schoeisel.

- Trainers  TTV:
o Trainers krijgen van de club een t-shirt met hun naam en het clublogo. Die dragen ze elke training.
o Verder voorzien ze zelf gepaste sportieve broek en schoeisel.

Verzekering:
- Onze leden zijn verzekerd vanaf het moment dat het lidgeld werd betaald, ze worden verzekerd via Gymfed.
- De verzekering geldt voor alle ongevallen tijdens de activiteiten van onze club en tevens voor ongevallen op weg van en naar huis
- Het komt gelukkig niet vaak voor maar indien er toch een ongeval met letsel gebeurd dient de trainer en bestuur daar onmiddellijk van ingelicht te worden.
• Ongevallenprocedure
• Het slachtoffer meldt het schadegeval aan de club (trainer/bestuur). Het aangifteformulier is te verkrijgen op het clubsecretariaat, op de federatie of is te downloaden via onze website.
• De clubverantwoordelijke kan het ongeval online aangeven of per post via een aangifteformulier (enkel indien niet online ingegeven).
• De clubsecretaris meldt het schadegeval aan de GymnastiekFederatie binnen de 8 werkdagen na het ongeval! Zowel de clubverantwoordelijke als het slachtoffer (of ouder) worden verzocht het medisch attest te ondertekenen. Een kopie van de aangifte en het attest kan je best zelf bijhouden in geval van betwisting of in geval van verlies van poststukken.
• Het slachtoffer en de clubverantwoordelijke voor ongevallen ontvangen een mail dat de aangifte op de federatie is binnengekomen met vermelding van het dossiernummer, toegekend aan deze schadeclaim.
• Bij online aangifte kan het medisch attest toegevoegd worden aan de aangifte, eventueel op een later tijdstip, of per post bezorgd worden aan GymFed. Er kan geen uitbetaling plaatsvinden zolang er geen medisch attest ter beschikking werd gesteld.
• Na aanvaarding van de aangifte en controle van het lidmaatschap ontvangt het slachtoffer een officieel schrijven van de federatie. Dit schrijven omvat het dossiernummer, een formulier voor de behandelingskosten en een voorgedrukt attest van genezing.
• Het slachtoffer dient alle kosten eerst zelf te betalen, bezorgt deze kostenbriefjes aan zijn mutualiteit; de mutualiteit doet hiervan een eerste uitbetaling en bezorgt het slachtoffer de nodige uittreksels. Deze originele uittreksels, samen met originele (betaalde) facturen van het ziekenhuis, apothekersbriefjes, nodige bewijzen van aankopen uit de mediotheek (samen met het originele voorschrift) worden opgestuurd naar de federatie.
• De federatie handelt rechtstreeks het dossier verder af, tot en met de schadebetaling, met het slachtoffer.
• Indien de kosten te hoog oplopen kan ten alle tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden. Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de termijn van twee jaar verstreken is.
• Indien de kosten te hoog oplopen kan ten alle tijde een tussentijdse uitbetaling gevraagd worden. Het dossier wordt pas afgesloten indien het genezingsattest wordt opgestuurd of indien de termijn van twee jaar verstreken is.
• Indien na deze periode van twee jaar er nog geen volledige genezing is, kan een percentage “blijvende invaliditeit” schriftelijk aangevraagd worden. Na ontvangst van dit schrijven word je uitgenodigd voor een medisch onderzoek vanwege de verzekeringsmaatschappij; deze arts bepaalt welke som je nog uitbetaald krijgt waarmee je nog te verwachten onkosten kan betalen.
- De kosten die niet door de ongevallenverzekering worden vergoed, kunnen op geen enkele wijze op de turnkring zelf verhaald worden. Een vraag om tussenkomst kan evenwel steeds gesteld worden waarop het bestuur autonoom over deze vraag zal beslissen. Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.
- De club is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van voorwerpen.

Sancties en schorsing :
- Bij het niet naleven van dit reglement of ingeval van zware fouten of tekortkomingen kan door de Turnkring een sancties of zelfs een schorsing worden uitgesproken:
- Kleinere inbreuken (storen van de lessen, veelvuldig te laat komen, roken tijdens de trainingen, ….) kunnen gesanctioneerd worden door de train(st)ers.
- Grotere of herhaalde inbreuken ( vrijwillige schade berokkenen aan de belangen van de vereniging, weigering om het reglement na te leven, diefstal of vernieling van het materiaal, …) kunnen door de leiding voorgelegd worden aan het bestuur. Het bestuur zal de betreffende gymnasten en ouders schriftelijk op de hoogte brengen van de inbreuken. De ouders en de betrokken gymnast kunnen op eenvoudig verzoek gehoord worden door het bestuur. Indien de inbreuken na dit schrijven blijven bestaan, houdt het bestuur zich het recht voor om de gymnast te schorsen voor één of meerdere weken of de gymnast te weigeren voor verder deelname. Hierbij kan het reeds betaald inschrijvingsgeld niet teruggevorderd worden. De beslissing wordt genomen bij gewone meerderheid van stemmen en tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.
- Het niet voldoen aan de financiële verplichtingen (bv. betaling lidgeld) zal automatisch leiden tot het ontslag van de gymnast. Zij/hij zal dan niet meer aan de lessen mogen deelnemen.

Privacyverklaring TTV (volledige rubriek privacyverklaring op website TTV)
- TTV hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en jouw privacy
- In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens (welke gegevens wij verzamelen). Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TTV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening EU 2016/679). 
- Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouders of wettelijke vertegenwoordiger. De inschrijving gedaan door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger geldt als toestemming.
- TTV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
- Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
  • Alle personen die namens TTV van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan de geheimhouding daarvan.
  • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
  • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
- Lid worden van TTV houdt in dat je op de hoogte bent van de privacyverklaring van TTV.
- Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die we ontvangen hebben. Via Turnkring Tuimeling Vlimmeren, p/a Rouwleegd 38, 2340 Beerse of info@turnkringvlimmeren.com kan je ons hiervoor contacteren.
- Tevens kun je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze medewerkers.
- Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
- Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover onmiddellijk contact met ons op te nemen
- TTV kan de privacyverklaring steeds wijzigen, van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.


Varia
- De vereniging heeft het recht om foto’s en artikels over de leden te publiceren in week- of dagbladen, het clubblad, de website, nieuwswebsites, Facebook …. voor zover deze in het belang van de turnkring zijn én de belangen van het lid niet schaden. Principiële bezwaren moeten vooraf, schriftelijk en gemotiveerd, kenbaar worden gemaakt aan het bestuur.
- Oud-leden kunnen een zoekertje plaatsen op onze website waarbij ze hun oude turnpakjes te koop aanbieden. Nieuwe leden kunnen ook steeds een “vraagzoekertje” plaatsen op de site. Een eenvoudige mailtje naar de turnkring volstaat hiervoor.
- Dit reglement kan ten allen tijden door het bestuur aangevuld, verbeterd worden

namens bestuur T.T.V.

Sponsors

 

Activiteiten

 

15 juni 2021 - 31 augustus 2021

Zomer in Beerse - Fietszoektocht
Lees meer...